Algemene Voorwaarden Smart Kings

Smart Kings (hierna: Smart Kings) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73955701 en is gevestigd aan Claes de Vrieselaan 94A (3021JT) te Rotterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Smart Kings.
 5. Producten: De Producten die door Smart Kings worden aangeboden zijn magic truffels, growkits, rokersbenodigdheden, geestverruimende kruiden, cannabis zaden, oliën en crèmes, voedingsmiddelen, voedingssupplementen en diverse bijbehorende accessoires.
 6. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Smart Kings.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Smart Kings en iedere Overeenkomst tussen Smart Kings en een Koper en op elk Product dat door Smart Kings wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Smart Kings aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Smart Kings zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Smart Kings is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Smart Kings gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Smart Kings gedane Aanbod is vrijblijvend. Smart Kings is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Smart Kings het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Smart Kings gegronde reden te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de Overeenkomst. Smart Kings is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te weigeren indien Koper de leeftijd van 18 jaren niet heeft bereikt.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Smart Kings niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Smart Kings kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Smart Kings zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smart Kings niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Smart Kings heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Smart Kings gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Smart Kings, zal Smart Kings de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Smart Kings daaraan niet gebonden.
 5. Smart Kings is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Wanneer Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht de herroeping binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Smart Kings. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Koper kan de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper. Indien Smart Kings kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is Koper gehouden om deze kosten te voldoen, waaronder verstaan de van toepassing zijnde kosten van verzending.
 8. Het herroepingsrecht vervalt wanneer Koper de Producten in de fysieke winkel van Smart Kings koopt. Koper is in dat geval slechts gerechtigd om het Product te ruilen voor een ander Product.
 9. Producten die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren wanneer het Product waarvan de verzegeling verbroken kunnen niet teruggenomen worden. Ook Producten die vanwege hygiënische redenen niet teruggenomen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Smart Kings zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Smart Kings het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smart Kings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Smart Kings worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Smart Kings zijn verstrekt, heeft Smart Kings het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Smart Kings niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Smart Kings, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Smart Kings kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Smart Kings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Smart Kings is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Smart Kings bekend was.
 7. Koper vrijwaart Smart Kings voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Smart Kings of er door andere omstandigheden buiten de macht van Smart Kings enige vertraging ontstaat, heeft Smart Kings recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Smart Kings schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Smart Kings gerechtigd de zaken maximaal een maand op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Smart Kings of een externe vervoerder is Smart Kings, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Koper Producten bestelt met een waarde van € 50,- of meer, dan worden de verzendkosten geacht te zijn inbegrepen in de prijs.
 5. Indien Smart Kings gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Smart Kings ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Smart Kings een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. Smart Kings is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Smart Kings is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Smart Kings behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Smart Kings of de externe vervoerder is gerechtigd om bij aflevering van het Product naar de leeftijd van Koper te vragen. Koper zal altijd opgave moeten doen van diens geboortedatum indien de externe vervoerder of Smart Kings daarom vraagt.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. Smart Kings verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Smart Kings niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Smart Kings erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Koper dient zelf te onderzoeken of verzending van het product aan alle wet- en regelgeving van desbetreffende land van ontvangst voldoet. Koper draagt zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van lokale wet- en regelgeving en douaneregels en de kosten die hieraan verbonden zijn.
 4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Smart Kings te worden gemeld op info@smartkingsxl.nl (inclusief foto). Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Kings op de wijze zoals door Smart Kings aangegeven.
 6. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Smart Kings, conform de retour instructies van Smart Kings. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 7. Smart Kings is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 9. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper het recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Smart Kings te wijten is, zal Smart Kings na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Smart Kings.

 

Artikel 9 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De verzend- en eventuele vervoers- en inklaringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor rekening van Koper.
 5. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Smart Kings geen invloed heeft, kan Smart Kings deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 6. Alle door Smart Kings verstrekte prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan eventuele gevolgen van deze fouten. Smart Kings is niet verplicht te leveren volgens de foutieve prijs.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Betaling kan online geschieden of bij aankoop in de fysieke winkel van Smart Kings.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Smart Kings. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Smart Kings een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Smart Kings gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Smart Kings op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Smart Kings heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smart Kings kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Smart Kings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Smart Kings zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Smart Kings meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Smart Kings geleverde zaken, blijven eigendom van Smart Kings totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Smart Kings gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Smart Kings zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Smart Kings haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Smart Kings of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Smart Kings zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Smart Kings heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Smart Kings. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Smart Kings zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Smart Kings worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Smart Kings staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Smart Kings.
 2. Smart Kings verkoopt alleen producten die niet op Lijst I & II van de Opiumwet staan. Voorts stelt Smart Kings beperkingen aan de verkoop: een Koper kan maximaal 5 (hennep)zaadjes per dag aanschaffen.
 3. Indien en voor zover enige garantie is gegeven ziet deze garantie op de door de producent c.q. fabrikant gegeven garantie.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Smart Kings, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan de zaak te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Smart Kings heeft behandeld.

 

Artikel 13 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 2. Smart Kings wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Koper en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheid. Ingeval van medicijngebruik of andere lichamelijke klachten dient Koper te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 3. Bij het gebruik van de Producten is de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar van toepassing. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de relevante wetgeving bij levering.
 4. De Producten kunnen een risico vormen voor de gezondheid van Koper. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door Smart Kings is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 5. De Producten dienen buiten bereik van kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.
 6. Smart Kings raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het Product te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Koper dient de Producten niet te gebruiken in combinatie met anti-depressiva of middelen met een vergelijkbare werking (SSRI’s of MAO-remmers), alcohol of andere stimuleren en/of verdovende middelen.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Smart Kings is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Smart Kings bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Smart Kings gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Smart Kings bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Bij een vermoeden dat er wordt geleverd aan een natuurlijke persoon jonger dan 18 jaar of een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of een persoon die producten gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, is Smart Kings te allen tijde gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Indien ontbinding plaatsvindt op basis van bovengenoemd vermoeden heeft Koper recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Smart Kings op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Smart Kings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Smart Kings behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Smart Kings leidt tot aansprakelijkheid van Smart Kings jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Smart Kings in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Smart Kings is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Smart Kings is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Koper heeft een eigen onderzoek plicht en verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van de aanschaf, het gebruik, werking en eventuele gezondheidsrisico’s van geleverde producten en de relevante wetgeving, zoals de Opiumwet.
 4. Smart Kings is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Smart Kings levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 5. Smart Kings aanvaard geen aansprakelijkheid voor, in ieder geval, de volgende situaties: het product heeft niet het verwachte/gewenste gevoel en/of effect; niet verwachtte oogstresultaten; fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose); verminderd reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of het arbeidsongeschikt raken als gevolg van gebreken van het product. Producten zijn op geen enkele manier als medicijn te beschouwen en/of als vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medische advies.
 6. Producten die Smart Kings aanbiedt dienen nooit in combinatie gebruikt te worden met medicijnen, alcohol, supplementen, antidepressiva (SSRI’s of MAO-remmers) en/of andere (genees)middelen met een soortgelijke werking. Indien Koper de producten gebruikt in combinatie met medicijnen, alcohol, supplementen, antidepressiva aanvaardt Smart Kings in geen enkel geval aansprakelijkheid.
 7. Smart Kings is niet aansprakelijk voor enig schade die Koper lijdt in het geval dat producten die, in opdracht van Koper, besteld worden maar niet voldoen aan wet- en regelgeving van het land van ontvangst. Smart Kings verkoopt enkel en alleen in lijn met de Nederlandse wetgeving. Koper dient zichzelf op de hoogte te stellen met betrekking tot naleving van lokale wetten.
 8. Smart Kings is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 9. Smart Kings is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 10. Smart Kings staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Smart Kings verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Smart Kings vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Smart Kings binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. Smart Kings is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Smart Kings, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Smart Kings zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Smart Kings en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Smart Kings buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Smart Kings heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Smart Kings haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Smart Kings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smart Kings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper of aan Koper zijn meegegeven in de fysieke winkel van Smart Kings.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Smart Kings berusten uitsluitend bij Smart Kings en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Smart Kings rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Kings. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Smart Kings geleverde zaken, dient Smart Kings expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Smart Kings rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Smart Kings gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Smart Kings de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Smart Kings op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Smart Kings en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@smartkingsxl.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Smart Kings de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Smart Kings zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Indien een langere termijn voor klachtafhandeling nodig is, zal koper hiervan tijdig, in ieder geval binnen genoemde termijn van 14 dagen, op de hoogte worden gesteld.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Smart Kings en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Smart Kings heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Smart Kings en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.